این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد شادی ولیزاده کاملا محفوظ می باشد

لیست کامل افعال بی‌قاعده در زبان انگلیسی

لیست کامل افعال بی‌قاعده در زبان انگلیسی
چکیده این مطلب : انتشار : 1397/06/26 0 نظر

لیست کامل افعال با قاعده و بی‌قاعده در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی حالت‌های مختلفی از یک فعل وجود دارد که 3حالت اصلی آن Simple Present و Simple Past و Past Participle می‌باشند. در این بین برخی از افعال در هر 3 مورد مشابه یکدیگر هستن و برخی در دو مورد مشابه یکدیگرند و برخی از افعال در هر 3حالت متفاوت با یکدیگر هستند.

لیست کامل افعال با قاعده و بی‌قاعده در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی حالت‌های مختلفی از یک فعل وجود دارد که 3 قسمت اصلی آن Present و Past و Past Participle می‌باشند.

در این بین برخی از افعال در هر 3 مورد مشابه یکدیگر هستن و برخی در دو مورد مشابه یکدیگرند و برخی از افعال در هر 3قسمت متفاوت با یکدیگر هستند.

گاهی اوقات لازم می‌شود که در یک جمله و با توجه به زمان جمله از قسمت دوم یا سوم فعل استفاده بشود. اما حالت دوم و سوم افعال مختلف به یک صورت ساخته نمی‌شوند. از این رو افعال زبان انگلیسی را به دو دسته‌ی افعال با قاعده و افعال بی‌قاعده تقسیم‌بندی می‌کنیم:

1. افعال باقاعده : قسمت دوم و سوم این افعال با اضافه کردن "ed" به آخر فعل در قسمت اول آن ساخته می‌شوند.

مانند افعال Walk ، Watch ، Talk و ...

افعال با قاعده
قسمت سوم (Past Participle) قسمت دوم(Past) قسمت اول (Present)
walked walked walk
talked talked talk
watched watched watch
studied studied study

 

2. افعال بی‌قاعده : این دسته از افعال از هیچ قانونی پیروی نمی‌کنند و تنها راه یادگیری آنها حفظ کردن هر 3حالت فعل برای آنهاست.

جدول زیر کامل‌ترین جدول معرفی افعال زبان انگلیسی در 3قسمت اصلی فعل و به تفکیک حروف الفبای انگلیسی می‌باشد. همچنین شما می‌توانید حالات دیگری از فعل را در این بخش مشاهده نمایید. فیلدهای این جدول شامل موارد زیر می‌باشد :

  • قسمت اصلی (اول) فعل یا Base Form یا Simple Present
  • قسمت دوم فعل یا Simple Past
  • قسمت سوم یا Past Participle (که به اختصار P.P نوشته می‌شود.)
  • سوم شخص مفرد یا Third Person Singular (گاهی اوقات Third به صورت 3rd مشخص می‌شود.)
  • اسم مصدر یا Present Participle یا Gerund

جدول زیر بر اسا حروف الفبای زبان انگلیسی مرتب شده‌اند. اگر به دنبال افعال با حرف خاصی هستید می‌توانید حرف مورد نظر خود را از جدول زیر انتخاب نمایید تا به افعال با همان حرف منتقل شوید:

انتخاب حرف خاص
F f E e D d C c B b A a
M m L l K k I i H h G g
T t S s R r Q q P p O o
- - Z z W w V v U u

 

کامل‌ترین جدول افعال بی‌قاعده زبان انگلیسی

اسم مصدر

(Present Participle)

سوم شخص مفرد

(Third Person Singular)

قسمت سوم

(Past Participle)

قسمت دوم

(Simple Past)

قسمت اول

(Base Form)

A a

Abiding Abides Abod/Abided/Abidden Abode/Abided Abide
Alighting Alights Alit/Alighted Alit/Alighted Alight
Arising Arises Arisen Arosen Arise
Awaking Awakes Awoken Awoke Awake

B b

Being Is Been Was/Were Be
Bearing Bears Born/Borne Bore Bear
Beating Beats Beaten Beat Beat
Becoming Becomes Become Beacame Become
Begining Begins Begun Began Begin
Beholding Beholds Beheld Beheld Behold
Bending Bends Bent Bent Bend
Betting Bets Bet Bet Bet
Bidding Bids Bidden Bade Bid
Binding Binds Bound Bound Bind
Biting Bites Bitten Bit Bite
Bleeding Bleeds Bied Bled Bleed
Blowing Blows Blown Blew Blow
Breaking Breaks Broken Broke Break
Breeding Breeds Bred Bred Breed
Bringing Brings Brought Brought Bring
Broadcasting Broadcasts Broadcast Broadcast Broadcast
Building Builds Built Built Build
Burning Burns Burnt/Burned Burnt/Burned Burn
Bursting Bursts Burst Burst Burst
Busting Busts Bust Bust Bust
Buying Buys Bought Bought Buy

C c

Casting Casts Cast Cast Cast
Catching Catches Caught Caught Catch
Choosing Chooses Chosen Chose Choose
Clapping Claps Clapped/Clapt Clapped/Clapt Clap
Clining Clings Clung Clung Cling
Clothing Clothes Clad/Clothed Clad/Clothed Clothe
Coming Comes Come Came Cme
Costing Costs Cost Cost Cost
Creeping Creeps Crept Crept Creep
Cutting Cuts Cut Cut Cut

D d

Daring Dares Dared Dared/Drust Dare
Dealing Deals Dealt Dealt Deal
Digging Digs Dug Dug Dig
Diving Dibes Dived Dived/Dove Dive
Doing Does Done Did Do
Drawing Draws Drawn Drew Draw
Dreaming Dreams Dreamt/Dreamed Dreamt/Dreamed Dream
Drinking Driks Drunk Drank Drink
Driving Drives Driven Drove Drive
Dwelling Dwells Dwelt Dwelt Dwell

E e

Eating Eats Eaten Ate Eat

F f

Failing Falls Fallen Fell Fall
Feeding Feeds Fed Fed Feed
Feeling Feels Felt Felt Feel
Fighting Fights Fought Fought Fight
Finding Finds Found Fount Find
Fitting Fits Fit/Fitted Fit/Fitted Fit
Fleeing Flees Fled Fled Flee
Flining Flings Flung Flung Fling
Flying Flies Flown Flew Fly
Fotbidding Forbids Forbidden Forbade/Forbad Forbid
Forecasting Forecasts Forecast Forecast Forecas
Foretelling Foretells Foretold Foretold Foretell
Forgetting Forgets Forgotten Forgot Forget
Forgiving Forgives Forgiven Forgave Forgive
Forsaking Forsakes Forsaken Forsook Forsake
Freezing Freezes Frozen Froze Freez
Frosbiting Frostbites Frostbitten Frostbit Frostbite

G g

Getting Gets Got/Gotten Got Get
Giving Gives Given Gave Give
Going Goes Gone/Been Went Go
Grinding Grinds Ground Ground Grind
Growing Grows Grown Grew Grow

H h

Handwriting HandWrites HandWritten HandeWrote Handwrite
Hanging Hangs Hung/Hanged Hung/Hanged Hang
Having Has Had Had Have
Hearing Hears Heard Heard Hear
Hiding Hides Hidden Hid Hide
Hitting Hits Hit Hit Hit
Holding Holds Held Held Hold
Hurting Hurts Hurt Hurt Hurt

I i

Inlaying Inlays Inlaid Inlaid Inlay
Inputting Inputs Input/Inputted Input/Inputted Input
Interlaying Interlays Interlaid Interlaid Interlay

K k

Keeping Keeps Kept Kept Keep
Kneeling Kneels Knelt/Kneeled Knelt/Kneeled Kneel
Knitting Knits Knit/Knitted Knit/Kniitted Knit
Knowing Knows Known Knew Know

L l

Laying Lays Laid Laid Lay
Leading Leads Led Led Lead
Leaning Leans Leant/Leaned Leant/Leaned Lean
Leaping Leaps Leapt/Leaped Leapt/Leaped Leap
Learning Learns Learnt/Learned Learnt/Learned Learn
Leaving Leaves Left Left Leave
Lending Lends Lent Lent Lend
Letting Lets Let Let Let
Lying Lies Lain Lay Lie
Lighting Lights Lit Lit Light
Losing Loses Lost Lost Lose

M m

Making Makes Made Made Make
Meaning Means Meant Meant Mean
Meeting Meets Met Met Meet
Melting Melts Molten/Melted Melted Melt
Misleading Misleads Misled Misled Mislead
Mistaking Mistake Mistaken Mistook Mistake
Misunderstanding Misunderstands Misunderstood Misunderstood Misunderstand
Miswedding Misweds Miswed/Miswedded Miswed/Miswedded Miswed
Mowing Mows Mown Mowed Mow

O o

Overdrawing Overdraws Overdrawn Overdrew Overdraw
Overhearing Overhears Overheard Overheard Overhear
Overtaking Overtakes Overtaken Overtook Overtake

P p

Paying Pays Paid Paid Pay
Presetting Presets Preset Preset Preset
Proving Proves Proven/Proved Proved Prove
Ptting Puts Put Put Put

Q q

Quitting Quits Quit Quit Quit

R r

Re-proving Re-proves Re-proven/Re-proved Re-proved Re-prove
Reading Reads Read Read Read
Ridding Rids Rid/Ridded Rid/Ridded Rid
Riding Rides Ridden Rode Ride
Ringing Rings Rung Rang Ring
Rising Rises Risen Rose Rise
Riving Rives Riven/Rived Rived Rive
Running Runs Run Ran Run

S s

Sawing Saws Sawn/Sawed Sawed Saw
Saying Sats Said Said Say
Seeing Sees Seen Saw See
Seeking Seeks Souht Sought Seek
Selling Sekks Sold Sold Sell
Sending Sends Sent Sent Send
Setting Sets Set Set Set
Sewing Sews Sewn/Sewed Sewed Sew
Shaking Shakes Shaken Shook Shake
Shaving Shaves Shaven/Shaved Shaved Shave
Shearing Shears Shorn/Sheared Shore/Sheared Shear
Shedding Sheds Shed Shed Shed
Shining Shines Shone Shone SHine
Shoeing Shoes Shod Shod Shoe
Shooting Shoots Shot Shot Shoot
Showing Shows Sown Showed Show
Shrinking Shrinks Shrunk Shrank Shrink
Shutting Shuts Shut Shut Shut
Singing Sings Sung Sang Sing
Sinking Sinks Sunk Sank Sink
Sitting Sits Sat Sat Sit
Slaying Slays Slain Slew Slay
Sleeping Sleeps Slept Slept Sleep
Sliding Slides Slid/Slidden Slid Slide
Slinging Slings Slung Slung Sling
Slinking Slinks Slunk Slunk Slink
Slitting Slits Slit Slit Slit
Smelling Smells Smelt/Smelled Smelt/*Smelled Smell
Sneaking Sneaks Sneaked/Snuck Sneaked/Snuck Sneak
Soothsaying Soothsays Soothsaid Soothsaid Soothsay
Sowing Sows Sown Sowed Sow
Speaking Speaks Spoken Spoke Speak
Speeding Speeds Sped/Speeded Sped/Speeded Spill
Spelling Spells Spelt/Spelled Spelt/Spelled Spell
Spending Spends Spent Spent Spend
Spilling Splits Split Split Split
Spoiling Spoils Spoilt/Spoiled Spoilt/Spoiled Spoil
Spreding Spreads Spread Spread Spread
Springing Springs Sprung Sprang Spring
Standing Stands Stood Stood Stand
Stealing Steals Stolen Stole Steal
Sticking Sticks Stuck Stuck Stick
Stinging Stings Stung Stung Sting
Stinking Stinks Stunk Stank Stink
Stinging Stings Stung Stung Sting
Stinking Stinks Stunk Stank Stink
Striding Strides Stridden Strode/Strided Stride
Striking Strikes Struck/Stricken Struck Strike
Stinging Stings Stung Stung Sting
Stinking Stinks Stunk Stank Stink
Striding Strides Stridden Strode/Strided Stride
Striking Strikes Struck/Stricken Struck Strike
Stripping Strips Stript/Stripped Stript/Stripped Strip
Striving Strives Striven Strove Strive
Subletting Subletts Sublet Sublet Sublet
Sunburning Sunburns Sunburnt Sunnburnt Sunburn
Swearing Swears Sworn Swore Swear
Sweating Sweats Sweat/Sweated Sweat/Sweated Sweat
Sweeping Sweeps Swept/Sweeped Swept/Sweeped Sweep
Swelling Sweils Swollen Swelled Swell
Swimming Swims Swum Swam Swim
Swinging Swings Swung Swung Swing

T t

Taking Takes Taken Took Take
Teaching Teaches Taught Taught Teach
Tearing Tears Torn Tore Tear
Telling Tells Told Told Tell
Thinking Thinks Thought Tought Think
Thriving Thrives Thriven/Thrived Throve/Thrived Thrive
Throwing Throws Thrown Threw Throw
Thrusting Thrusts Thrust Thrust Thrust
Treading Treads Trodden Trod Tread

U u

Undergoing Undergoes Undergone Underwent Undergo
Understanding Understands Understood Understood Understand
Undertaking Undertakes Undertaken Undertook Undertake
Upsetting Upsets Upset Upset Upset

V v

Vexing Vexes Vext/Vexed Vext/Vexed Vex

W w

Waking Wakes Woken Woke Wake
Wearing Wears Worn Wore Wear
Weaving Weaves Woven Wove Weave
Wedding Weds Wed/Wedded Wed/Wedded Wed
Weeping Weeps Wept Wept Weep
Wending Wends Wended/Went Wended/Went Wend
Wetting Wets Wet/Wetted Wet/Wetted Wet
Winnigs Wins Won Won Win
Winding Winds Wound Wound Wind
Withdrawing Withdraws Withdrawn Withdrew Withdraw
Withholding Withholds Withheld Withheld Withhold
Withstanding Whithstands Withstood Withstood Withstand
Wringing Wrings Wrung Wrung Wring
Writing Writes Written Wrote Write

Z z

Zincking Zincs Zinced/Zincked Zinced/Zincked Zinc

 

نظرات

captcha Refresh